Love & Life

Thật đẹp khi bạn đấu tranh cho những sinh mệnh yếu thế và không có tiếng nói

“Sự vĩ đại và những tiến bộ về đạo đức của một nước có thể nhìn thấy qua cách đối xử mà (người dân của) quốc gia ấy dành cho các loài vật.” - Mahatma Gandhi

person human

Recommended posts for you