Love & Life

Trần Tiễn Cao Đăng, và những lời tự vấn

Người ta có thể nói rất nhiều điều hiển nhiên về một dịch giả, hay nhà văn. Nhưng với một dịch giả lâu năm và bước vào giới sáng tác văn chương có phần muộn màng như Trần Tiễn Cao Đăng, lại là câu chuyện khác.

clothing t-shirt face head person photography portrait sleeve

Recommended posts for you