Love & Life

Năm mới, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình với Metahuman

Cuối năm thường là dịp ta muốn nhìn lại chính bản thân mình, những điều đã hoàn thành lẫn những điều còn dở dang. Nếu đâu đó trong bạn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về chính mình, có lẽ tác phẩm Metahuman – Siêu nhân loại của bác sĩ Deepak Chopra sẽ giúp bạn điều chỉnh lại suy nghĩ ấy, để thấy rằng tiềm năng của con người là vô hạn.

book publication person man adult male poster advertisement face people
Ảnh: The Statesman

Recommended posts for you