Love & Life

Ý thức rõ những áp lực vô hình

Xã hội, bằng một cách vô hình nào đó, ngày càng trong guồng quay hướng về tương lai. Vì thế, chúng ta sẽ dễ bị cuốn vào một vòng xoáy đó một cách vô thức. Tức bạn đang ở đây nhưng suy nghĩ lại hướng về một điểm nào đó khác. Điều này sẽ tạo ra sự căng thẳng và lo âu một cách ngấm ngầm.

couch furniture person sitting adult female woman blouse clothing face
Ảnh: April Nicole

Recommended posts for you