Money & Finance

Suy thoái kinh tế trông như thế nào trong thế giới thời trang?

Song song với những bất ổn kinh tế trong thị trường tài chính ngày nay là những thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp thời trang để thích ứng với suy thoái kinh tế. Nhưng chính xác thì, suy thoái kinh tế trông như thế nào trong thời trang?

Ảnh: Louis Vuitton Menswear Spring/Summer 2021 Tokyo

Recommended posts for you