Money & Finance

Tiêu tiền có khó hơn kiếm tiền?

"Tiêu tiền một cách khôn ngoan cũng khó như kiếm được nó" - Bill Gates.

face head person happy

Recommended posts for you