Money & Finance

WOMEN OF OUR TIME 2023: Hạnh Lê – Không do dự, để thành công

Bạn sẽ sử dụng thước đo nào để đánh giá sự thành công của một thương hiệu? Doanh thu khổng lồ, số lượng cửa hàng bao phủ toàn quốc, hay tốc độ tăng trưởng chóng mặt? Tại Vascara, CEO Hạnh Lê đã đạt được tất cả những thành tựu đó bằng một tôn chỉ đơn giản: Hãy cố gắng hết sức.

formal wear adult female person woman long sleeve dress evening dress advertisement black hair

Recommended posts for you