Pop, Music & Film

Phim Netflix "Blonde" và hai sắc thái kịch tính của Marilyn Monroe

Đạo diễn Andrew thể hiện rõ từ đầu. “Anh muốn cả thế giới trải nghiệm cảm giác thực sự không chỉ của Marilyn, mà còn là Norma Jeane.”

face person human dating female

Recommended posts for you