Pop, Music & Film

Đối thoại cùng Vicki và Robin: Những kết nối cảm xúc trong kỷ nguyên số

Đối thoại trên ấn phẩm L'OFFICIEL Vietnam trong chủ đề “Tech in Fashion", hai nhà sáng lập Wiiki Vicki và Robin Mahieux trò chuyện về tính độc bản trong sáng tạo, cũng như những kết nối cảm xúc trong kỷ nguyên số. 

face head person photography portrait selfie

Recommended posts for you