Pop, Music & Film

"Hiểu về hát bội" - Chuỗi chương trình dành cho khán giả yêu mến diễn xướng truyền thống

Được khởi xướng bởi Hiếu Văn Ngư 2020, dự án giới thiệu nghệ thuật hát bội đến khán giả chưa từng tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này một cách cởi mở và bài bản.

people person screen cinema adult female woman head monitor face

Recommended posts for you