Pop, Music & Film

“Luận về yêu” trong thơ ca: Kẻ dệt tầm gai, người đi đánh đố

Những liên tưởng phong phú, đặc trưng trong thơ ca đã trở thành nguồn nguyên liệu giàu có để “luận về yêu" trong âm nhạc. Mỗi thời mỗi khác. 

clothing apparel person human doll toy leisure activities

Recommended posts for you