Pop, Music & Film

#PrideMonth: Cuộc sống về đêm của cộng đồng LGBTQ+ ở thành phố New York

Với những câu lạc bộ và địa điểm biểu tượng dành cho cộng đồng LGBTQ+, thành phố New York đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sở thích và chia sẻ nhận thức về cộng đồng LGBTQ+. 

dance pose leisure activities person shoe clothing footwear festival crowd stage night life
Hình ảnh trong loạt phim "Pose" (2018)

Recommended posts for you