Pop, Music & Film

Quảng bá tính Việt qua âm nhạc: Nhiều động lực, lắm rào cản

Con đường quảng bá văn hóa, con người Việt Nam thông qua âm nhạc luôn không dễ dàng, khi thị trường trong nước còn nhỏ và sự tham gia của các hãng đĩa chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Tuy vậy những hạn chế này đang được cải thiện trong thời gian qua.

face head person photography portrait glasses coat hat suit woman
Nghệ sĩ Nguyên Lê và Hương Thanh có nhiều dự án kết hợp giữa Jazz và nhạc truyền thống tạo được ấn tượng rất lớn

Recommended posts for you