Runway

Christopher John Rogers Resort 2022: Hãy thử một lần KHÔNG tham khảo - Bộ sưu tập 008

Việc phải nghĩ rằng mọi bộ sưu tập cần một nguồn cảm hứng cao cả là điều cũ mèm, chỉ cần hỏi Christopher John Rogers là chúng ta có thể thấy được điều đó. Bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế tránh xa sự tham khảo và mượn lại ý tưởng của quá khứ.
clothing apparel dance pose leisure activities person human

Recommended posts for you