Style

Cartier khởi động chiến dịch bảo tồn thiên nhiên với quỹ The Lion’s Share Fund ​​​​​​​

Cartier vừa công bố việc tham gia quỹ The Lion’s Share Fund, một sáng kiến ​​tập hợp các thương hiệu, nhà bảo vệ và người tiêu dùng nhằm hành động hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu.
animal mammal wildlife cheetah

Tags

Recommended posts for you