Style

Kiminte và Peter Do: Tầm nhìn của nhân tài gốc Á

Xuất phát điểm khác nhau, ảnh hưởng bởi giao thoa văn hóa và những kinh đô thời trang khác nhau, nhưng cả Kiminte và Peter Do đều có điểm chung: Chọn đứng ngoài số đông, định hướng thời trang cao cấp để đạt được giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Tags

Recommended posts for you