Style

Daniel Roseberry & Schiaparelli: Một điệu nhảy, những ảo tưởng NTK (không Paris) điển hình

Daniel Roseberry, Giám đốc Sáng tạo của Schiaparelli, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới ở Paris.

photography lady person portrait woman adult female dress man male

Recommended posts for you