Local

AN CLOSET FW23: Tôn vinh hội họa qua ngôn ngữ thời trang

“Tôi khóc những chân trời không có người bay 

Lại khóc những người bay không có chân trời” 

(Trần Dần)