Voyage & Gourmet

Lý-Trân-Anh-Liêm-Lii: Khi nào một hành trình về đích?

5 người trẻ tuổi, Lê Cát Trọng Lý, Nguyễn Ngọc Liêm - Trịnh Nam Trân - Vương Anh - Lii đứng trước một câu hỏi của L'Officiel, mà cũng là câu hỏi của mỗi người, rằng, "Khi nào thì một hành trình về đích"?
person human hat clothing apparel

Recommended posts for you