Voyage & Gourmet

Triết lý theo đuổi tự do bất chấp những giới hạn không gian - thời gian của Vespa

Đó cũng là nguồn cảm hứng khơi nguồn ý tưởng của “The Empty Space” (tạm dịch: “Vùng Không Gian Trống Rỗng”), chiều không gian vô tận vượt ngoài giới hạn của thời gian do Vespa tạo ra. Một vùng “phi không gian”, nơi thể hiện giá trị bất biến của thương hiệu từ những ngày đầu, những giá trị đã mang đến cuộc cải cách lớn trong quan điểm, lối sống và cách chúng ta di chuyển. Một không gian mở, không định sẵn, nơi bạn tự do khám phá những vùng đất mới và vẽ nên bản đồ cho riêng mình.

grass plant pants formal wear suit animal horse mammal person coat

Recommended posts for you