Watches & Jewelry

Bulgari Icon 2024: Vượt khỏi những quỹ đạo sáng tạo thông thường

Không có giới hạn cho sự sáng tạo, không có ranh giới đối với thử nghiệm hướng đến góc nhìn mới, đó là những gì có thể tóm tắt về Chiến dịch 2024 "ICON" mang tính biểu tượng của nhà kim hoàn Bulgari.

aperture 4 lenses 35mm lights b10 b10+board bhead snoot l-brollie source 4 finger hand person dress evening dress formal wear adult female woman portrait

Recommended posts for you