Art & Design

"Bring Them Back": Khi nghệ thuật và công nghệ hợp sức bảo vệ thiên nhiên

Sau Hong Kong, Việt Nam là nước thứ 2 được tổ chức WildAid lựa chọn để thực hiện dự án nghệ thuật đường phố kết hợp công nghệ AR mang tên Bring Them Back (Đường Về Hoang Dã).

art mural painting graffiti

Recommended posts for you