Art & Design

“Chẳng còn, chưa tới”: Tồn tại cùng-nhau, sống chung với-nhau

“Chẳng còn, chưa tới” là cuộc trưng bày nhìn lại quãng đường thực hành nghệ thuật đa dạng và liên tục chuyển mình của Nguyễn Thị Thanh Mai, do Nguyễn Art Foundation giới thiệu.

light
Nguyễn Thị Thanh Mai, “Những quang cảnh đen” (ảnh từ video), 2018-2020, video đơn kênh, màu, âm thanh, 00:08:00. Hình ảnh: Richard Koh Fine Art

Recommended posts for you