Art & Design

Họa sĩ Triệu Phương: "Vẽ như một sự sẻ chia"

Mang chuyện người, chuyện mình vào hội họa, Triệu Phương luôn nhẹ nhàng dắt lối người xem tới một thông điệp gần gũi và ấm áp như một sự sẻ chia.

flower flower arrangement flower bouquet coat jacket potted plant person ikebana face portrait

Recommended posts for you