Art & Design

Ly Baccarat Harcourt & câu chuyện về chiếc “chén thánh” huyền thoại

Bắt nguồn từ chiếc ly được lấy cảm hứng từ chiếc chén thánh trong Thiên Chúa Giáo, bộ sưu tập Harcourt của nhà Baccarat đã trở thành nguồn sáng tạo xuyên suốt trong 180 năm.

glass goblet person human pub bar counter

Recommended posts for you