Art & Design

Mzung Nguyễn: "Mình không có quyền phán xét bất cứ thứ gì, kể cả quá khứ của bản thân"

4500 giờ làm việc và 2000 cuốn tạp chí trở thành 46 bức tranh xé dán (collage) tại triển lãm "Dịch Chuyển" của nghệ sĩ đa thể loại Mzung Nguyễn.

person human

Recommended posts for you