Art & Design

[Ô Phương Đông] Cậu Bé Thỏ: "Mình sẽ trả lời bằng cách đặt thêm nhiều câu hỏi"

"Với mình triển lãm là quá trình sau cùng của việc thành hình một chủ đề nhằm tạo ra một cuộc đối thoại rộng rãi hơn. Tiếp theo đơn giản là ghi nhận phản hồi, hoặc đối thoại tiếp diễn."

poster advertisement person human batman

Recommended posts for you