Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Tranh xấu, tranh đắt và thế giới hỗn loạn của Basquiat

Chỉ kéo dài 7 năm nhưng sự nghiệp của Jean-Michel Basquiat để lại sức ảnh hưởng thật hiếm thấy.

clothing apparel person human sleeve
Jean-Michel Basquiat và tác phẩm Flexible (1984). Ảnh: hanguppictures

Recommended posts for you