Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Tranh đơn sắc - Vì sao họ làm được còn bạn thì không?

Ôi những bức tranh trông lười biếng vừa dễ xem vừa gây khó chịu. Nhưng người ta không bao giờ xếp kiểu tranh này vào một trường phái. Gọi là tối giản càng sai. Bạn có dám bỏ 80 năm cuộc đời chỉ để vẽ một màu đen tuyền?

21e siëcle art abstrait atelier d'artiste èpreuve numèrique europe (pèriode) - pèriode contemporaine de 1914 ‡ nos jours gaillarde raphaîl (nè en 1940) paris (origine) peintre (domaine d'activitè) portrait d'homme soulages pierre (nè en 1919) (reprèsentè) paris clothing apparel person human suit overcoat coat
Chân dung Pierre Soulages. Nguồn ảnh: presse.louvre.fr

Related Articles

Recommended posts for you