Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ tạo ra nghệ thuật

Ở Việt Nam, việc đi xem tranh vẫn còn là xa xỉ phẩm, và sự xuất hiện Dalle-E còn khiến cho độ nở của trí tưởng tượng đã hẹp nay càng tắc.

Owen Rival: Longview (Copyright © Owen Rival, 2022)

Recommended posts for you