Art & Design

“Vinameow là meow ở Việt Nam á!” - Bộ bài Tết của họa sĩ QMY

Một ý tưởng đến vào dịp cận Tết của một nghệ sĩ trẻ, xuất phát từ niềm yêu thích đặc biệt những dịp lễ hội của Việt Nam, một bàn tay nghệ thuật khéo léo, và đặc biệt, một tình cảm rất đặc biệt dành cho những giá trị văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

Recommended posts for you