Beauty

Lần đầu tiên, một phụ nữ Việt Nam nhận giải "Power of radiance" của Clé de Peau Beauté

Tôn vinh những người phụ nữ đã có những đóng góp trong việc trao quyền và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em gái và phụ nữ thông qua giáo dục STEM.

face head person photography portrait adult female woman shirt blouse

Recommended posts for you