Dictionary

L'Dictionary: [Metawashing] - Đáng bị ghét trong Metaverse

Bắt nguồn từ "greenwashing", "metawashing" có thực sự là vấn đề đáng lo ngại trong vũ trụ ảo mà chúng ta đang xây dựng?

graphics art
Một dự án Metaverse xuất sắc của Dolce & Gabbana

Recommended posts for you