Documentary

149 năm, một biểu tượng trường tồn: Levi's 501

Levi's 501 được tạo ra để tất cả mọi người, bất kể phong cách, kích cỡ, đại từ nhân xưng, có thể thể hiện cá tính và làm nổi bật cái tôi chân thực nhất.

clothing apparel couch furniture person human sitting pants

Recommended posts for you