Documentary

Đã mặc áo khoác "Le Smoking," cần gì suy nghĩ về giới tính?

Tính nữ không có giới hạn, bằng chứng là chiếc áo Le Smoking trong bàn tay các thế hệ nhà thiết kế, từ Yves Saint Laurent đến Alessandro Michele.

format square;cigarette;clothing;female;fashion & clothing;exp 1967 998 c;es g/clo/1960-69/desi/show/saint laurent person human clothing apparel suit coat overcoat female

Recommended posts for you