Documentary

Michael Jackson ảnh hưởng đến thời trang ngày nay như thế nào?

Vua nhạc Pop là một biểu tượng phong cách vĩnh cửu cho các nhà thiết kế và xu hướng thời trang.

sleeve clothing apparel long sleeve person human performer dance pose leisure activities

Recommended posts for you