Documentary

Thời trang học gì từ thế hệ blogger đầu tiên của châu Á?

Bryanboy, Susie Lau và nhiều chuyên gia sáng tạo xuất thân từ châu Á khác đã đi đầu trong sự bùng nổ blog vào cuối những năm 2000, mở đường cho văn hóa KOL ngày nay.

person human clothing apparel

Recommended posts for you