L'O Love

Khi một túi rác hay thùng sơn cũng có thể trở nên cao cấp!

Khi từ bánh mì đến túi đựng rác, từ dây điện thoại đến thùng sơn... đều có thể trở nên cao cấp, người ta tự hỏi: Liệu có giới hạn nào đối với thời trang?

person human

Recommended posts for you