Love & Life

10 dấu hiệu của một tư duy sáng tạo

Có một đầu óc sáng tạo cho phép chúng ta làm những điều mới mẻ và thú vị và đưa chúng ta một bước gần hơn đến việc phát huy hết tiềm năng của mình. Có phải một số người sinh ra đã là người sáng tạo, hay đó là một kỹ năng mà bạn có thể phát triển giống như cơ bắp?

Recommended posts for you