Love & Life

Có nên tin vào cảm giác của mình?

Nhiều người thường cho rằng hãy tin vào cảm giác của mình, nhưng cảm giác là điều mà chúng ta cần lắng nghe thay vì tin tưởng nó. Có những cảm giác đơn giản là sự huyễn hoặc và ảo tưởng đang hướng về một đối tượng nào đó ở bên ngoài. Lúc này, nếu tin theo, chúng ta lập tức bị dẫn dắt và tạo ra những hành vi không lành mạnh.

architecture building cityscape urban person city silhouette nature outdoors sky

Recommended posts for you