Love & Life

Thật đẹp khi bạn đấu tranh cho những sinh mệnh yếu thế và không có tiếng nói

Kể từ khi đại dịch làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, vấn đề về phúc lợi động vật (animal welfare), đã được đặt trên bàn cân thảo luận rất nhiều khi thú nuôi có khả năng cao bị bỏ rơi vì dịch bệnh.
person human

Recommended posts for you