Love & Life

Ly hôn không phải là hết, sống trọn vẹn cùng nhau mới quan trọng

Trong nhiều thập kỷ, Bill và Melinda Gates đã là những nhân vật hùng mạnh trên thế giới. Những đóng góp từ thiện to lớn giúp họ tiếp cận với các cấp chính phủ, doanh nghiệp và khu vực phi lợi nhuận cao nhất. Chẳng thế mà cuộc ly hôn của họ đã khiến cho cả thế giới quan tâm. Nhưng bạn cũng có thể muốn hiểu hơn về cuộc hơn nhân gần 3 thập kỉ này để có góc nhìn khác về cuộc chia tay của họ.
face person human laughing clothing apparel

Recommended posts for you