Love & Life

Hẹn hò chánh niệm

Chánh niệm thực chất là để tận hưởng những khoảnh khắc ngay tại thời điểm hiện diện. Để cảm thấy bản thân đang sống trọn vẹn hơn cho cuộc sống, cho tình yêu. 

portrait person head face photography finger woman adult female accessories
Ảnh: Beingbridget

Recommended posts for you