Love & Life

"Lụa Việt đẹp biết bao"

Lụa Việt đẹp biết bao khi nó là nghề thủ công, là văn minh thủ công nghiệp, là lẽ sống, là tinh thần của những nghệ nhân.
person human clothing apparel hat dance pose leisure activities stage

Recommended posts for you