Love & Life

[Our Voice] Phụ nữ tự do nghĩa là dỡ bỏ mọi rào cản để có thêm cơ hội

Nữ quyền trong thời đại mới chính là khuyến khích những người phụ nữ độc lập, tự chủ và theo đuổi hoài bão mà không còn những rào cản về giới. 

Ảnh: Patrick Demarchelier

Recommended posts for you