Love & Life

"Rung ảo": Rung cảm mới của Gen Z?

Gen Z đã quá hiểu về các tác động của mạng xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như thế nào. Thế nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại số với sự thống trị mạng xã hội. Câu hỏi lớn đặt ra là: Nếu không thể từ bỏ mạng xã hội, chúng ta sẽ chung sống với nó như thế nào?

woman adult female person hospital building architecture face head

Tags

Recommended posts for you