Love & Life

[Our Voice] Tình dục có cần thiết khi yêu?

Có một điều vô thức phổ biến ở con người là họ tìm kiếm tình dục để thỏa mãn chứ không phải là thực sự hiện diện với quá trình trải nghiệm đó. Đó là lý do vì sao, tình dục vẫn là nỗi trăn trở và là vấn đề tâm sinh lý bên trong mỗi người khi họ không tìm thấy sự thỏa mãn. Hay nói cách khác, tình dục trở thành "chất nghiện" mà họ bám lấy. 

back person portrait photography shoulder finger woman adult female black hair
Ảnh: Hales Photo

Recommended posts for you