Love & Life

Tình yêu tự do: “Hai mà một” song hành “một mà hai”

Thi sĩ Tản Đà đã thật trí huệ khi sáng tác hai câu thơ: "Mình với ta tuy hai mà một - Ta với mình tuy một mà hai." Những người từng yêu, bị trói buộc trong tình yêu, rồi có tự do trong tình yêu, mới thấm đẫm ý nghĩa của câu thơ này. 

walking person long sleeve sleeve clothing pants shirt shoe hand formal wear
Ảnh: S_NOVA

Recommended posts for you