Money & Finance

Con đường chánh niệm để đạt được tự do tài chính

Phép thử thực sự về ngân sách nằm ở “bản đồ tiền bạc” của bạn và liệu nó có dẫn bạn đến một cuộc sống hạnh phúc hay không. Bạn là người duy nhất đủ điều kiện để xác định cuộc sống hạnh phúc, vấn đề ở đây là bạn có sẵn sàng thực hiện để đạt được nó không.
person human

Recommended posts for you