Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] DNA kẻ nổi loạn nhuộm trong từng thước vải của Duc Studio

NTK Nguyễn Minh Đức đặt viên gạch đầu tiên cho Duc Studio cách đây 5 năm, đánh dấu hành trình “Keep Fashion Weird” và đúng như vậy, Đức cùng đội ngũ đang đem đến rất nhiều thứ “weird” cho thời trang nội địa, vừa rất đời, vừa rất ngược đời. 

coat long sleeve sleeve overcoat formal wear person jacket glasses hat suit

Recommended posts for you